Na rozdíl od jiných škol rozdělujeme naše kurzy v souladu s evropskými standardy (Společný evropský referenční rámec vzdělávání), kde se úroveň A1 rovná úrovni absolutních začátečníků, A2 jsou začátečníci, B1 středně pokročilí, B2 pokročilí a C1/C2 experti na úrovni rodilých mluvčích.

Všichni víme, že začátky nejsou jednoduché, a tak jsme rozdělili naše kurzy takto:

A1.1 – úplní začátečníci

V této úrovni se naučíte základy komunikace v italštině, jako pozdravy a představení se, ale i základní fráze jak si objednat v baru či restauraci nebo si objednat hotel a vyprávět o svém volném čase. Mezi tématy gramatiky, se kterými se setkáte v tomto kurzu, jsou tvary sloves v přítomném čase, pravidelná i nepravidelná slovesa, členy, předložky jako “a” a tázací zájmena. Na konci tohoto kurzu budete schopni zvládnout základní konverzaci v italštině.

A1.2 – začátečníci se základními znalostmi I

V této úrovni se naučíte dávat pokyny, vyjádřit věty v minulém čase, používat fráze na téma nakupování, vyprávět o svém obvyklém dnu a popisovat různé situace s bohatší a pokročilejší slovní zásobou. V gramatice se seznámíte s minulým časem, stupňováním přídavných jmen, přímými zájmeny, stavbou věty neosobní (= trpným rodem), zvratnými slovesy a přivlastňovacími přídavnými jmény. Na konci tohoto kurzu je udělen certifikát DIPLOMA INTERNO CORSO ITALIANO, který potvrzuje úroveň A1 podle evropských standardů.

A1. – opakovací Kurz

této úrovně je určen pro studenty, kteří získali úroveň dovedností A1, ale nemají dostatečnou sebedůvěru, nebo kteří zameškali mnoho lekcí v průběhu předchozího kurzu, a dále pro studenty, kteří jsou někde na úrovni mezi “A1.1 a A1.2″, chtějí – nebo se s učitelem dohodli na vhodnosti – zopakovat znalostní úroveň A1, potřebují obohatit svou slovní zásobu a získat sebejistotu a plynulost v konverzaci. V tomto čtvrtletním opakovacím kurzu upevňujeme všechny znalosti úrovně A1. Na konci této úrovně všichni studenti dostávají certifikát DIPLOMA INTERNO CORSO ITALIANO, který potvrzuje úroveň A1 podle evropských standardů.

A2.1 – začátečníci se základními znalostmi II

V této úrovni se zaměřujeme na témata související s nákupy, na uplynulé události, popis vzhledu a charakteru lidí, naučíte se pozvat přátele ke sdílení aktivity, zorganizovat výlet po Itálii se všemi dostupnými informacemi. Mezi gramatickými tématy jsou řešena nepřímá zájmena, rozkazovací způsob I, imperfektum a jeho vztah k minulému času, použití částice CI a přítomný podmiňovací způsob.

A2.2 – začátečníci se střednČ pokročilými znalostmi

V této úrovni se naučíte poskytovat rady, vyjadřovat potřeby a názory, používat slovní zásobu na téma u lékaře, hovořit o budoucnosti a diskutovat o výhodách a nevýhodách na určité téma. Mezi témata gramatiky patří rozkazovací způsob II, zvláštnosti podstatných
jmen, budoucí čas a seznámení se s konjunktivem. Na konci tohoto kurzu je udělen certifikát DIPLOMA INTERNO CORSO ITALIANO, který potvrzuje úrovně A2 podle evropských standardů.

A2 – opakovací

Kurz této úrovně je určen pro studenty, kteří získali dovednosti na úrovni A2, ale kteří nemají dostatečnou sebedůvěru, nebo kteří zameškali mnoho lekcí v průběhu předchozího kurzu, a dále pro studenty, kteří jsou někde na úrovni “mezi A2.1 a A2.2″, chtějí – nebo se s učitelem dohodli na vhodnosti – zopakovat znalostní úroveň A2, potřebují obohatit svou slovní zásobu a získat sebejistotu a plynulost v konverzaci. V tomto čtvrtletním opakovacím kurzu upevňujeme všechny znalosti úrovně A2. Na konci této úrovně všichni studenti dostávají certifikát DIPLOMA INTERNO CORSO ITALIANO, který potvrzuje úroveň A2 podle evropských standardů.

B1.1 –středně pokročilí I

V této úrovni zabřednete hlouběji do italského jazyka prostřednictvím podnětných témat a aktivit týkajících se rozdílů mezi odlišnými kulturami, rozdílů mezi životem ve městě a na venkově, Made in Italy, a budete schopni vyprávět a vyjádřit názory na knihu nebo film. Mezi témata, se kterými se setkáte v gramatice, patří minulý podmiňovací způsob, částice CI a NE, konjunktiv II a III a nepřímá řeč.

B1.2 –středně pokročilí II

V této úrovni se naučíte vyjádřit svůj názor , prohloubíte téma oslavy a dárky, seznámíte se s italskými reáliemi – historií, kulturou, místy a osobnostmi. Mezi gramatická témata tohoto kurzu patří rozdíly v používání rozkazovacího způsobu, superlativy, podmiňovací způsob s nesplněnou podmínkou, gerundium a způsobové a časové příslovečné vazby. Na konci tohoto kurzu je udělen certifikát DIPLOMA INTERNO CORSO ITALIANO, který potvrzuje úroveň B1 podle evropských standardů.

B1 – opakovací

Tento opakovací kurz je vhodný pro studenty, kteří dosáhli dovednostní úrovně B1, ale kteří nemají dostatečnou sebejistotu postoupit do další úrovně, chtějí zlepšit svou italštinu a pozastavit se nad opakováním dosud naučených gramatických témat, obohatit slovní zásobu a získat sebevědomí a plynulost v konverzaci. V tomto čtvrtletním opakovacím kurzu
upevňujeme všechny znalosti úrovně B1. Na konci této úrovně všichni studenti dostávají certifikát DIPLOMA INTERNO CORSO ITALIANO, který potvrzuje úroveň B1 podle evropských standardů.

B2 – pokročilí

V této úrovni připravujeme studenty porozumět hlavním myšlenkám složitých textů s konkrétními i abstraktními tématy, porozumět odborně zaměřeným diskusím v jejich vlastním oboru. Student pak bude moci komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí. Opakují a upevňují se všechna gramatická témata, se kterými se student setkal v průběhu předchozího studia, a posiluje se schopnost využívání složitějších idiomů. Na konci této úrovně všichni studenti dostávají certifikát DIPLOMA INTERNO CORSO ITALIANO, který potvrzuje úroveň B2 podle evropských standardů.

C1/2 – experti

Na této úrovni již student zcela zvládá italštinu, prakticky rozumí všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených i psaných zdrojů a důsledně strukturuje témata. Vyjadřuje se spontánně, velmi plynule a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny ve složitých situacích. Na konci této úrovně je jižna úrovni rodilého mluvčího italského jazyka a může získat certifikát DIPLOMA FINALE INTERNO CORSO ITALIANO, který tuto úroveň potvrzuje.